KOMPETENSDAGAR UTBILDNINGEN I UTOMHUSPEDAGOGIK

Tidsåtgång & Målgupper:

Dessa utbildningar är för dig som:

1. Lärare i förskola (1–5 år) f-klass, fritidshem, barnskötare. Utbildningen är baserad på läroplan för förskolan förordningen (SKOLFS 2018:50, från och med 1 juli 2019).
2. Lärare grundskola lågstadielärare årskurs 1 - 6 samt låg- och mellanstadiet Utbildningen är baserad på förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
3. Lärare fritidspedagoger/fritidslärare, fritidsledare. Utbildningen är baserad på förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

4 timmar per lärargrupp inklusive reflektion i samband med lunch Förmiddag: 09.00-12.00 - Eftermiddag: 13.00-17.00 Reflektion i samband med mellanmål under eftermiddagen
 
 
  • Lära in svenska ute book
  • Att lära in matematik ute
 
 

Fakta Utomhuspedagogik

Vad är utomhuspedagogik


Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Utomhuspedagogik vill vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnesområden.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag; hembygden, staden, skogen m.m. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som bibliotek eller klassrum. Kunskap är för utomhuspedagogen reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.
 
 
Kurslitteratur:

I erbjudandet ingår en komplett utbildning i utomhuspedagogik inkl kurslitteratur

 
Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö, antologi utgiven av Studentlitteratur Lund (2007)
Friluftslivets pedagogik – En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalité, en antologi från Liber Läromedel (2018)
Kunskapsöversikt ”MED HIMLEN SOM TAK” om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan: skolprestationer, naturkontakt och fysisk aktivitet
Häftet Frisk i Naturen – En argumentationsfolder med 55 evidens, Nordiska ministerrådet (2008)